Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
Gizlilik Politikası

Gaziantep Ticaret Borsası (“Borsa”) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Borsa ile ilişkili gerçek kişilere ilişkin tüm kişisel verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLUYORUZ

Hesap Bilgileri: Kullanıcı adı, unvan, isim, soyisim bilgileri.
İletişim Bilgileri: Adres, e-posta adresi, telefon bilgileri.
Cihaz Bilgileri: IP adresi (şehir veya ülke düzeyinde konumu), tarayıcı bilgileri.
Web Sitesi Kullanımı: Kullanıcıların hangi bölümlere nasıl girdiği ve nasıl kullandığına dair bilgiler. Örneğin: satış salonları fiyatlarına ne zaman baktığı ve sayfadan ne zaman ayrıldığı.
Takvim Bilgileri: Google Calendar ve Microsoft Calendar gibi üçüncü taraf bir uygulamadan entegre ettiği takvim bilgileri.

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

İnternet sitelerimiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya platformlarımız vb. ortamlardan toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla kullanılmaktadır;

 • Verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek,
 • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek,
 • Geniş kapsamda çeşitli imkânlar sunabilmek veya bu imkânları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek,

amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ile 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları çerçevesinde işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

            Kişisel verileriniz, yazılı ya da görsel olarak elektronik ortamlarda, otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ile 6. maddelerinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla toplanmaktadır ve işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

            Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; paydaşlarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişi veya kuruluşlara, KVK Kanunu'nun 5. ile 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartlarına ve 8. ile 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallar kapsamında aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi;

 • Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verileri işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına sahiptir.

            Kişisel Veri Sahibi bu haklarını kullanmak için kimliğini tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiği hakkına yönelik açıklamaları da içeren talebini www.gtb.org.tr/kvk-basvuru adresindeki formu doldurarak; formun imzalı bir nüshasını Sanayi Mah. 60092 Nolu Cad. Bina No:15 27110 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan Genel Sekreterliğe kimliğini tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme, noter kanalıyla iletme veya KVK Kanunu'nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahiptir.