Yeni nesil Borsacılık faaliyetleri ile üyelerinin rekabet ve ticari gücünü artırmak.
2030 yılına kadar Ticaret Borsaları İşlem Hacmi sıralamasında ilk 3’te yer almak.
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

AMAÇ VE KAPSAM

            Gaziantep Ticaret Borsası (“Borsa”) veri sorumlusu olarak, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine son derece önem vermekte olup, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Borsa ile ilişkili gerçek kişilere (“Veri Sahibi”) ilişkin tüm kişisel verilerin KVK Kanunu’na uygun olarak işlenmesine, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanmasına azami hassasiyet göstermektedir.

            İşbu politika (“Politika”) çerçevesinde, Borsa tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler açıklanmaktadır.

POLİTİKA ESASLARI

Genel Esaslar

            Politika, kişisel veri sahiplerinin erişimine açık olacak biçimde Borsa tarafından yönetilen www.gtb.org.tr internet sitesinde yayınlanır. Mevzuatta gerçekleştirilecek değişiklik ve yeniliklere paralel olarak, Politika’da yapılacak değişiklikler, veri sahiplerinin kolaylıkla erişim sağlayabileceği biçimde erişime açılacaktır.

Politika Kapsamındaki Kişi Grupları

            Politika kapsamında olan ve Borsa tarafından kişisel verileri işlenen veri sahibi grupları aşağıdaki gibidir:

Grup Adı

Açıklama

Üye

5174 sayılı Kanun kapsamında üye olan kişiler

Çalışan

Borsa ile iş akdi kurulmuş kişiler veya hizmet alınan üçüncü kişi firma bünyesindeki kişiler

Çalışan Adayı

Borsa ile iş akdi kurulmamış ancak kurulmak üzere Borsa değerlendirmesine alınan kişiler

Stajyer

Borsamız bünyesinde mesleki bilgi ve beceriyi arttırmak için bulunan kişiler

Paydaş/Tedarikçi

Borsanın ticari veya kanuni ilişki içinde olduğu kuruluşların gerçek kişi yetkilileri, çalışanları

Ziyaretçiler

Borsa hizmet binalarını veya Borsa tarafından yönetilen internet sitelerini, mobil uygulamalarını veya sosyal medya hesaplarını ziyaret eden gerçek kişiler.

Diğer Gerçek Kişiler

Borsa Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamında olmayan tüm gerçek kişiler

 

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN AYDINLATILMASI

            Borsa, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda Borsa tarafından veri sahiplerine sunulan aydınlatma metinlerinde aşağıda sıralanan bilgiler bulunmaktadır:

 • Borsamızın unvanı,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı,
 • Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi,
 • Kişisel verilerin aktarılabileceği taraflar ve aktarım amaçları,
 • Kişisel veri sahibinin hakları.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN TALEPLERİNİN SONUÇLANDIRILMASI

            Veri sahiplerinin kişisel verilerine ilişkin taleplerini Borsamıza yazılı olarak iletmeleri durumunda, Borsa veri sorumlusu sıfatıyla KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandırılmasını sağlamak üzere gerekli süreçleri yürütmektedir.

            Borsa, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Borsa ayrıca kişisel veri sahibinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Borsa’ya başvurarak aşağıda yer alan konularda talepte bulunabilirsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin KVK Kanunu’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Mevzuat Gereği Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları Dışında Kalan Haller

            KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin KVK Kanunu’nun kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

            KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

ROLLER VE SORUMLULUKLAR

            Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik tüm faaliyetlerde, işbu Politika kılavuz olacaktır. Borsa genelindeki tüm üyelerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve bunların çalışanları, misafirlerimiz, ziyaretçilerimiz ve bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verisi işlenen ilgili üçüncü kişiler, Politika’ya uyum ile birlikte, hukuki yönden risklerin bertaraf edilmesi ile yükümlüdürler. Borsanın tüm organ ve birimleri Politika’nın uygulanmasını ve Politika’ya uyulmasını sağlamakla yükümlüdür.

            Borsa bünyesinde bulunan irtibat kişileri, kendisine verilen görev ve sorumlulukları Politika’ya uygun şekilde gerçekleştirecektir. Bu kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla Borsa bünyesindeki İrtibat Kişilerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibi tanımlanmıştır.

 • Borsa genelinde bu Politika’ya uyumu ve Politika’nın öngördüğü kişisel verilerin korunması ve mevzuata uyum programının etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak,
 • Politika’nın uygulanmasına yönelik günlük faaliyetler içerisinde gerekli görevlendirmeleri yapmak ve koordinasyonu gerçekleştirmek,
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve yönetime bildirmek, bu kapsamdaki konularda kendiliğinden veya talep üzerine görüş bildirmek veya konuya ilişkin uzman görüşü alınması için gerekli işlemleri gerçekleştirmek,
 • Kişisel verilerin korunması kapsamında mevzuat ve bilgi güvenliği konularında Borsa bünyesinde veya Borsa’nın iş birliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı artırmak, Borsa çalışanları için gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Kurum ve Kurul başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına yönelik kamu kurumları ve özel kuruluşlarla gerekli iletişimi sürdürmek ve takip etmek,
 • Veri sahiplerinin başvurularını yönetmek, bunları nihai olarak karara bağlamak üzere üst birime iletmek ve başvurulara zamanında yanıt verilmesini sağlamak,
 • Kişisel veri işleme envanterinin güncel tutulmasını ve veri sorumluları siciline gerekli bildirimlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Veri güvenliği bakımından kayda değer vakaları incelemek, kişisel veri sahipleri ve Borsamız üzerinde doğabilecek riskleri asgariye indirgemeye yönelik gerekli önlemleri tespit etmek ve uygulamak ya da uygulattırmak, Veri Sahiplerine ve Kurul’a gerekli bildirimlerin yapılmasını sağlamak,
 • Politika’nın belirli periyotlarla gözden geçirilmesi ve öngörülen değişikliklerin gerekçeleriyle birlikte Yönetim’in onayına sunulmasını sağlamak,
 • Kanun kapsamında Borsa tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI

            Borsa tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.

            Bu kapsamda Borsa tarafından gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, Borsa bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Borsa Tarafından Alınan İdari Tedbirler

 • Çalışanlar için veri güvenliği konusunda belli aralıklarla eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.    
 • Çalışanlar için yetki matrisi oluşturulmuştur.
 • Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama ve imha konularında kurumsal politikalar hazırlanmış ve uygulamaya başlanmıştır.
 • Gerektiğinde veri maskeleme önlemi uygulanmaktadır.
 • Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
 • İmzalanan sözleşmeler veri güvenliği hükümleri içermektedir.
 • Kişisel veri güvenliği politika ve prosedürleri belirlenmiştir.
 • Kişisel veri güvenliği sorunları hızlı bir şekilde raporlanmaktadır.
 • Kişisel veri güvenliğinin takibi yapılmaktadır.
 • Mevcut risk ve tehditler belirlenmiştir.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
 • Kişisel veri içeren fiziksel ortamların dış risklere (yangın, sel vb.) karşı güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veri içeren ortamların güvenliği sağlanmaktadır.
 • Kişisel veriler mümkün olduğunca azaltılmaktadır.
 • Kurum içi periyodik ve/veya rastgele denetimler yapılmakta ve yaptırılmaktadır.

Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak ve Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önlemek için Borsa Tarafından Alınan Teknik Tedbirler

 • Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır
 • Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır
 • Bulutta depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır
 • Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır
 • Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır
 • Güvenlik duvarları kullanılmaktadır
 • Kişisel veriler yedeklenmekte ve yedeklenen kişisel verilerin güvenliği de sağlanmaktadır
 • Kullanıcı hesap yönetimi ve yetki kontrol sistemi uygulanmakta olup bunların takibi de yapılmaktadır
 • Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır
 • Sızma testi uygulanmaktadır
 • Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir
 • Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır

Borsa Tarafından Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Denetim Faaliyetleri Yürütülmesi

            Borsa tarafından, kişisel verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması kapsamında alınan teknik ve idari tedbirlerin işleyişi denetlenmekte ve işleyişin devamını sağlayacak uygulamalar yürütülmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin sonuçları, ilgili departmana raporlanmaktadır. Denetim sonuçları doğrultusunda verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirlerinin geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayacak faaliyetler yürütülmektedir.

Kişisel Verilerin Kanuni Olmayan Yollarla İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

            Borsa tarafından yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak yetkisiz kimseler tarafından elde edilmesi durumunda, vakit kaybedilmeksizin durum Kurul’a ve ilgili veri sahiplerine bildirilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEME FAALİYETİNE KONU OLAN KİŞİSEL VERİ GRUPLARI

Kişisel Veri Kategorileri

            Borsa tarafından, aşağıda belirtilen gruplardaki kişisel verileri kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenmektedir.

Kategori

Açıklama

Kimlik

Nüfus cüzdanı, nüfus kayıt örneği gibi belgeler ile ad soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, baba adı, anne adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, imza bilgisi vb.

Özlük

Ehliyet, pasaport, askerlik durumu gibi belgeler ile SGK numarası vb.

İletişim

Telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası vb.

Finans

Hukuki ilişki veya mevzuat kapsamında yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, vergi dairesi, vergi numarası, MERSİS numarası vb. bilgiler.

Eğitim

Eğitim veya meslek bilgilerini içeren diploma fotokopisi gibi belgeler ile eğitim geçmişi, katıldığı sınavlar vb. bilgiler.

Meslek

Unvan, mesleki deneyim, çalıştığı firma, görevi, katıldığı projeler vb.

Görsel ve İşitsel Kayıtlar

Etkinlik, eğitim vb. organizasyonlarda çekilen fotoğraflarlar ile resim, ses kaydı vb.

Fiziksel Mekân Güvenliği

Kamera kaydı vb.

Hukuki İşlem

Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.

Lokasyon

GPS bilgisi

Müşteri İşlem

Fatura, çek, senet bilgileri.

İşlem Güvenliği

Log kayıtları

Sağlık Bilgileri

Sağlık Raporu Bilgisi vb.

Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Adli Sicil Kaydı vb.

Aile, Yakın Bilgisi

Aile Bildirgesi

 

Kişisel Verilerinin İşlenme Amaçları

            Kişisel verileri, veri işleme şartlarına ve ilkelerine uygun olarak aşağıda sıralanan amaçlarla Borsa tarafından işlenmektedir. Aşağıda yer alan amaçların varlığı, her kişisel veri sahibi özelinde değişiklik gösterebilmektedir.

            Elde edilen kişisel veriler, Borsa tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir:

 • Borsa faaliyetlerinin, süreçlerinin, 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İle Odalar ve Borsalar Kanunu” ve ilgili mevzuatların gerekliliklerinin yürütülmesi için faaliyetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya sözlü, yazılı ya da görsel olarak fiziki ya da elektronik bildiriminin yapılması,
 • Yetkili kişi veya kuruluşlara, mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi, planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının planlanması, oluşturulması veya yönetilmesi,
 • İç/dış denetim, teftiş ve kontrol faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşme süreçlerinin veya hukuki taleplerin takibi,
 • Demirbaşların veya kaynakların güvenliğinin temini,
 • Sistem ve yazılımların, binaların veya tesislerin güvenliğinin temini,
 • Finans ve muhasebe işlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Etkinliklerin, eğitimlerin, toplantıların veya davetlerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya sözlü, yazılı ya da görsel olarak fiziki ya da elektronik bildiriminin yapılması,
 • Satın alma süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Sosyal sorumluluk, burs veya sivil toplum aktivitelerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Sponsorluk faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • 3. kişi şahıs çalışanlarının iş takibinin sağlanması, faaliyetlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Raporların hazırlanma, iş geliştirme veya tasarlama süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Talep, şikâyet veya önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının ve süreçlerinin planlaması veya gerçekleştirilmesi,
 • Yönetim sistemleri politikalarının ve süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Çalışan veya çalışan adayı başvurularının alınmasına, değerlendirilmesine veya mülakatların yapılmasına ilişkin faaliyetlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Stratejilerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Mevcut veya potansiyel; paydaş veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi, verilen hizmetlerin ve risk değerlendirme faaliyetlerinin veya fizibilite çalışmalarının planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Bütçe çalışmalarının yapılması veya gerçekleştirilmesi,
 • Risklerin tespiti, değerlendirilmesi veya ortadan kaldırılmasına ilişkin süreçlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) üyelik süreçlerinin planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Satış salonları seanslarının planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Marka ve itibarın korunmasına yönelik çalışmaların planlanması veya gerçekleştirilmesi,
 • Reklam veya tanıtım amaçlı faaliyetlerin planlanması veya gerçekleştirilmesi,

Kişisel Verilerin Aktarılması

            Borsa, KVK Kanunu’nda yer alan ilkelere ve özellikle, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Politika kapsamı dahilinde olan veri sahiplerinin kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi gruplarına belirtilen amaçlarla aktarılabilir:

 • Yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile yetkili özel hukuk kişilerine,
 • Veri aktarım şartlarına uygun olarak, diğer üçüncü kişilere.

            Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve olası veri aktarım amaçları aşağıda belirtilmektedir.

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler

Tanımı

Veri Aktarım Amacı

Paydaşlar

Borsa’nın kanuni ilişki içinde olduğu kuruluşlar

Borsa’nın, paydaşlarının da katılımını gerektiren faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak

Tedarikçiler

Borsa’nın ticari ilişki içinde olduğu kuruluşlar

Borsa’nın, tedarikçilerinin de katılımını gerektiren faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak

İştirakler

Borsa’nın hissedarı olduğu şirketler

Borsa’nın iştiraklerinin de katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak

Referans

Borsa’ya yapılacak başvurularda referans olarak belirttiğiniz kişi veya kuruluşlar

Borsa’nın yapacağı araştırma ve bilgi edinme faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İlgili mevzuat hükümlerine göre bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları

İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri

İlgili mevzuat hükümlerine göre bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri

İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

 

Tanımlar

Politika’da kullanılan terimlere ait tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Tanım

Açıklama

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme

Kişisel verinin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi

Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Yönetmelik

20 Ekim 2016 tarihli ve 29863 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik

Kişisel Sağlık Verisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü sağlık bilgisi

Kişisel Veri

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri Sahibi

Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

KVK Kanunu

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698

sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KVK Kurumu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik

tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.

Politika

Gaziantep Ticaret Borsası Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Türk Ceza Kanunu

12 Ekim 2004 tarihli ve 25611 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan; 26 Eylül 20 04 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten gerçek veya tüzel kişi